วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 131547 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 27456 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวสุวิมล สามยิ่ง

ดีมากค่ะ

2021-04-15 12:01:51

นางสาวศิริวรรณ มากเทพ

ดีมากค่ะ

2021-04-15 11:38:14

นางสาวจีรนัท คำศรี

ดีมากค่ะ

2021-04-15 10:25:00

นางสาวศุภณัฏฐ์ รอดวิลัย

ดี

2021-04-15 10:04:51

ปิยรัตน์ ชัยบัว

ครูยุคดิจิตอลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงค่ะ

2021-04-15 09:57:00

นางสาวชบาไพร ขำนาพึง

ดีค่ะ

2021-04-15 01:03:35

นางสาวจิรัฐติกาล อุ่นน้อย

ครูยุคดิจิตอลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงค่ะ

2021-04-14 21:43:10

นวรัตน์ ตรังรัฐพิทย์

เหมาะสมกับการเพิ่มความตระหนักให้ครูยุคดิจิตอลพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

2021-04-14 20:38:13

นางสาวอาทิตยา ลิ้มตระกูล

ดีมากค่ะ

2021-04-14 20:24:51

นางสาวกนกวรรณ สมพานเพียง

ดีมากค่ะ

2021-04-14 19:49:18