วันครู ปี 2564

วันครู

คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าว ในฐานะที่ครูเป็นผู้เสียสละ ทุ่มเท และได้ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยกำหนดความมุ่งหมายให้วันครูจัดขึ้นเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน สำหรับการจัดงานวันครู ในปี พ.ศ. 2564 นี้ นับเป็นครั้งที่ 65

กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภากำหนดจัดงานวันครูเพื่อรองรับกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน วันครู จึงปรับรูปแบบของการจัดงานวันครูในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา จากลักษณะเดิมที่มีการรวมตัวของผู้ร่วมงานจำนวนมาก เป็นการจัดงานวันครูออนไลน์เป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

วัตถุประสงค์

เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือ ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564


“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ”


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ดอกกล้วยไม้ ดอกไม้ประจำวันครู

คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2539 ได้มีมติกำหนดให้ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตของครู ดังคำกลอนของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทย ที่ว่า

Responsive image

จากคำประพันธ์ข้างต้น ที่เปรียบเทียบดอกกล้วยไม้กับชีวิตครู ด้วยเพราะว่ากล้วยไม้แต่ละช่อ จะผลิดอกให้เราได้ชื่นชม ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียวกับครูแต่ละคน กว่าจะ สั่งสอนเคี่ยวเข็ญศิษย์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอน มิใช่น้อยเช่นกัน