logo-kurusapa

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญบริจาค

มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 059-0-24478-7

กรอกชื่อของท่าน

กรอกจำนวนเงินที่บริจาค

แนบหลักฐานการโอนเงินบริจาค

(ประเภท: jpeg,png ขนาดไม่เกิน 500kb.)

ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

ยอดรวมจำนวนเงินบริจาค

390 บาท