วันครู ปี 2566

หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา
หลักสูตร Cyber Wellness

คู่มือการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มเลิร์นดิ
LearnDi User Manual

Link สำหรับเข้าเรียน

วิธีคิด เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน
https://learndi.aisacademy.com/learning-path/23/


ครูยุคใหม่ รู้เท่าทันไซเบอร์
https://learndi.aisacademy.com/learning-path/24/