วันครู ปี 2566

หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา ระดับประถมศึกษา

  1. ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาผ่าน www.วันครู.com หรือตามช่องทางที่กำหนด

1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก Username ของระบบ trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/6VBbPQ36CA3ndgAH7

1.2 กรณีผู้ที่ยังไม่มี Username ของระบบ Trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ได้

1.2.1 ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับ

iOS คลิก https://apple.co/3liozti


Android คลิก  https://bit.ly/3exK0Sy


1.2.2 หรือสมัครสมาชิกได้ที่ https://trainflix.com หากสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร

*คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน คลิก: https://bit.ly/3SeiKLi

1.2.3 สแกนเพื่อรับหลักสูตรในแอปพลิเคชัน Trainflix ขั้นตอนดังนี้


QR Code หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา

“หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา ระดับประถมศึกษา”


หรือกดไปที่คอร์สและกดเพิ่มเติมจะพบหลักสูตร ให้เลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมอบรม และเมื่อสแกนหรือกดลงทะเบียนคอร์สแล้ว หลักสูตรจะอยู่ที่คอร์สของฉัน ดังตัวอย่าง


       

  1. ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตามขั้นตอนในข้อที่ 1 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 30 เมษายน 2566
  2. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับครูที่มีวุฒิไม่ตรงสาขา ระดับประถมศึกษา บนแอปพลิเคชันจะเปิดบทเรียนสัปดาห์ละ 1 บทเรียน โดยท่านจะต้องเข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 5 สัปดาห์  

  3. ในแต่ละหัวข้อในแต่ละสัปดาห์ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับชมวีดิทัศน์ (VDO) ร้อยละ 100 ทำกิจกรรมแบบทดสอบก่อนเรียน (ไม่มีคะแนนขั้นต่ำ) แบบทดสอบหลังเรียน ต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80
  4. เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการตามข้อ 1 - 4 เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องตอบแบบสอบถามก่อนจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน Trainflix
  5. ในกรณีที่มีปัญหาทางปฏิบัติให้เป็นอำนาจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินและให้ถือเป็นที่สุด
กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป