วันครู ปี 2565
Responsive image

รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ปี 2564

คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษา ภาษาฝรั่งเศสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ ในการพัฒนาศักยภาพแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งสนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศส ที่ มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน