วันครู ปี 2566
พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

“อาจารย์ยักษ์” ผู้แปลงบันทึกของพระราชา ให้เป็นตำราแห่งชีวิต

ต้นแบบครู สร้างแรงบันดาลใจ สู่การพลิกโฉมการศึกษา

เสวนา ถอดบทเรียน มองอนาคต บทบาท ภารกิจ และความท้าทาย

สู่การพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา ครู และ ผู้บริหาร

ส่งต่อ แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

ของต้นแบบครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการคิด และการลงมือทำ

จนเกิดผลสำเร็จต่อ คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา

ผู้เข้าชมทั่วไป

85,276 ท่าน

ผู้เข้าชมแบบสมาชิก

69,653 ท่าน

ผู้เข้าชมทั้งหมด

154,929 ท่าน