วันครู ปี 2565
พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล

ปลุกใจ เติมไฟ สร้างพลัง และแรงบันดาลใจ

ส่งถึงครูยุคใหม่จากมุมมองขององค์ปาฐก

ผู้ได้รับโอกาสจากครูไทย ให้มีบทบาทในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทระดับโลก

เสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประเด็นความท้าทายที่มีคำตอบจากประสบการณ์และมุมมองของ

ครูผู้สร้างสู่คุณภาพของผู้เรียน

ให้มีความพร้อมทั้ง สมรรถนะ ทักษะชีวิต และ คุณลักษณะที่สำคัญ

ส่งต่อ แบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

ของต้นแบบครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการคิด และการลงมือทำ

จนเกิดผลสำเร็จต่อ คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา

ผู้เข้าชมทั่วไป

233,267 ท่าน

ผู้เข้าชมแบบสมาชิก

278,034 ท่าน

ผู้เข้าชมทั้งหมด

511,301 ท่าน