วันครู ปี 2564

กิจกรรมปาฐกถาและเสวนา วันครู พ.ศ. 2564

    พบกับกิจกรรมปาฐกถาและเสวนาวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 การปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 4 เรื่อง “พลังครูไทย วิถีใหม่” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช และการเสวนาในหัวข้อ “ทักษะการจัดการเรียนรู้เพื่อครูยุคดิจิทัล เรื่อง ศาสตร์พระราชา” , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “10 ครู ผู้สร้าง”, การเสวนา “ครูวิถีใหม่ผู้สร้าง” (ภาคภาษาอังกฤษ) โดยวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ มากด้วยประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

นิทรรศการวันครู ประจำปี 2564

   ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่านเขียน รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน (คำว่าครูนั้นมาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต คำว่า "คุรุ" และภาษาบาลี คำว่า "ครุ" , "คุรุ")

จำนวนผู้เข้าชมทั่วไป

177,203 ท่าน

จำนวนผู้เข้าแบบสมาชิก

185,169 ท่าน

จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด

362,372 ท่าน