วันครู ปี 2565

นายณัฐพล บัวพันธ์

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ

รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับดีเด่น”

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายณัฐพล บัวพันธ์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อายุ : 54 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : อายุราชการ 31 มีประสบการณ์ทำงานต่างๆ ดังนี้

        บรรจุเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2533โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ หนึ่งปีต่อมาย้ายกลับภูมิลำเนามาดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ(ในขณะนั้น) จนถึงปัจจุบัน ปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เคยทำหน้าที่สำคัญต่างๆ ดังต่อไปนี้  

- ครูบรรณารักษ์ หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียน

- ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์และหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- เลขานุการศูนย์สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในฝัน จังหวัดศรีสะเกษ

- คณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะและตัดสินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

- คณะกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้าเป็นข้าราชการครู

- คณะกรรมการร่างเกณฑ์คัดเลือกรางวัล “ผู้ประกอบวิชาชีทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันครู”

- คณะกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) สพม.28

- คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ สพม.28

- คณะกรรมการถ่ายทอดสัญญาณสด OSOTSPA Road to University 2017

- ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบผลงานของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

- วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์หลายหลักสูตรทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.28

- คณะกรรมการ จัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69

- คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9

- คณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตัวแทนเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

- วิทยากรอบรมการจัดทำผลงาน Obec Awards สพม.28

- ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์รายการนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม่

- คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

- รางวัลชนะเลิศครูบรรณารักษ์ดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2538-40

- รางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2541-43

- รางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น เขตการศึกษา 11 ปี 2542

- รางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปี 2543

- รางวัลครูแกนนำ กรมสามัญศึกษา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ปี 2545

- รางวัลโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ปี 2549

- รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง ปี 2552

- รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี 2553

- รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จาก จากคุรุสภา

- รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา ปีพ.ศ. 2558

- รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ

- รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จากจากคุรุสภา ปี 2560

- รางวัลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ปี พ.ศ. 2560

- รางวัลรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทอง ปี พ.ศ. 2561

- รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนต์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63

- รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนต์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 62

- รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพนต์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61 และ 65

- รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาพยนตร์สั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68 และ 69

- รางวัลระดับเหรียญทองแดง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68

- รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Web Applications งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68

- รางวัลระดับเหรียญเงิน ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันการสร้าง Motion Infographic งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด ตัวแทนทีมชาติไทย

- เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ International Robot Olympiad 2019 CMU, Chaing Mai, Thailand

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การใช้ Platform CiRA CORE ในการควบคุมสิ่งประดิษฐ์ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ตัวแทนทีมชาติไทย)

- รางวัลคุรุสภา ระดับดีเด่น ปี 2564

Responsive image
Responsive image
Responsive image

ชื่อผลงานนวัตกรรม

        ชุดสื่อประสม (Multimedia) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น รหัสวิชา ว32281 รายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์(สาระเพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

กระบวนการการสร้างนวัตกรรม

        มีวิธีการดำเนินการ โดยยึดหลักวงจรการควบคุมคุณภาพ PDCA ของเดมิง (Deming Cycle) ดังนี้  

ขั้นที่ 1 การวางแผน (P : Plan) ได้ดำเนินการศึกษาดังนี้

นวัตกรรมได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ศึกษาปัญหา และข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แล้วจำแนกนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กับ กลุ่มเรียนร่วม

2. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อจัดทำหน่วยการเรียนรู้ โดยศึกษาในส่วนของสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ การศึกษารูปแบบวิธีการสอน การเลือกรูปแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีกระบวนการสอน รูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างผู้เรียน เช่น

1. รูปแบบการสอนที่เน้นด้านพุทธิพิสัย

2. รูปแบบการเรียนการสอนเน้นด้านจิตพิสัย

3. รูปแบบการเรียนการสอนเน้นทักษะกระบวนการ

4. รูปแบบการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการ

การถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ได้ดำเนินการ ดังนี้

        เป็นขั้นตอนการเตรียมงานสร้างภาพยนตร์ ซึ่งเริ่มต้นจากการคัดเลือกบทภาพยนตร์ให้เป็นบทถ่ายทำ และจัดทำสตอรี่บอร์ด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

- คัดเลือกบทภาพยนตร์

- ปรับให้เป็นบทสำหรับถ่ายทำ

- เตรียมทีมงานและอุปกรณ์

- ประสานงานการถ่ายทำ

- จัดทำสตอรี่บอร์ด

ขั้นที่ 2 การดำเนินการ (D : Do)

นวัตกรรมได้ดำเนินการ ดังนี้

        จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ สู่ความเป็นเลิศในวิชาคอมพิวเตอร์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนปกติ ใช้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น กับ กลุ่มเรียนร่วมใช้โครงการพัฒนาทักษะและสมาธิของเด็บกพร่องทางการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเพนท์  

ขั้นที่ 1 การสร้างประสบการณ์ ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการจัดประสบการณ์ให้นักเรียน เห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนตอบได้ว่า ทำไมตนจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ประสบการณ์ หรือสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ ช่วยให้ผู้เรียน เกิดความตระหนักรู้ และยอมรับความสำคัญของเรื่องที่เรียน

ขั้นที่ 3 การพัฒนาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดหรือแนวคิด เมื่อนักเรียนเห็นคุณค่าของเรื่องที่เรียนแล้ว ข้าพเจ้าจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดขึ้นด้วยตนเอง

ขั้นที่ 4 การพัฒนาความรู้ความคิด เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์ และเกิดความคิดรวบยอด หรือแนวคิดพอสมควรแล้ว ข้าพเจ้าจึงกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความคิดของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น โดยการให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ในขั้นที่ 3 และ ขั้นที่ 4 นี้คือการตอบคำถามว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ อะไร

ขั้นที่ 5 การปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ ในขั้นนี้ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำความรู้ความคิดที่ได้รับจากการเรียนรู้ในขั้นที่ 3-4 มาทดลองปฏิบัติจริง และศึกษาผลที่เกิดขึ้น

ขั้นที่ 6 การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเอง จากการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ในขั้นที่ 5 นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของแนวคิด ความเข้าใจแนวคิดนั้นจะกระจ่างขึ้น ในขั้นนี้ ข้าพเจ้ากระตุ้นให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตน โดยการนำความรู้ความเข้าใจนั้นไปใช้หรือปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ดังนั้นคำถามหลักที่ใช้ในขั้นที่ 5-6 ก็คือ จะทำอย่างไร

ขั้นที่ 7 การวิเคราะห์ผลงาน และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ เมื่อนักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานของตนตามความถนัดแล้ว ข้าพเจ้าเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลงานของตนเอง ชื่นชมกับความสำเร็จ และเรียนรู้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งรับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อการปรับปรุงงานของตนให้ดีขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ขั้นที่ 8 การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด ขั้นนี้เป็นขั้นขยายขอบข่ายของความรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดแก่กันและกัน และร่วมกันอภิปรายเพื่อการนำการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และอนาคต คำถามหลักในการอภิปรายก็คืออาจนำไปสู่การเปิดประเด็นใหม่สำหรับผู้เรียน ในการเริ่มต้นของการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ต่อไป

การถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ได้ดำเนินการ ดังนี้

        เป็นขั้นตอนการถ่ายทำจริงตามตารางถ่ายทำในแต่ละช่วงของบท ต้องอาศัยความพร้อมของนักแสดง ในระหว่างการถ่ายทำต้องยึดตามสตอรี่บอร์ด โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงคือ  

- ขนาดภาพ การถ่ายทำแต่ละฉากต้องเลือกมุมกล้องให้เหมาะสม กับสภาพอากาศ ขนาดวัตถุ ว่าควรเห็นแค่ไหน ขนาดมุมกล้องมีหลายแบบนะเยอะมาก โดยหลักๆ ที่ใช้งานมีดังนี้ คือ ระยะไกลมาก ระยะไกล ระยะปานกลาง ระยะใกล้

- ค้นหามุมกล้อง มุมกล้องมีหลายแบบเยอะมาก โดยหลักๆ ที่ใช้งานมีดังนี้ คือ ภาพมุมปกติ ภาพมุมต่ำ ภาพมุมสูง มุมวัตถุ มุมแทนความรู้สึกผู้แสดง มุมข้ามไหล่

- การเคลื่อนไหวของกล้อง เช่น การแพน การทิลท์ การดอลลี่ การซูม

- เทคนิคการถ่าย คือ การจับกล้องให้มั่น แนบกระชับกับตัว แขนทั้งสองข้างแนบตัวและห้ามเคลื่อนไหวกล้องแบบรวดเร็ว เพราะกล้องจะปรับโฟกัสไม่ทัน ทำให้ภาพเบลอได้

ขั้นที่ 3 การประเมินการปฏิบัติ (C : Check)

นวัตกรรมได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ประเมินทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดลงในแบบประเมินทักษะ

2. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ในแบบประเมินความพึงพอใจ

การถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ได้ดำเนินการ ดังนี้

        เป็นขั้นตอนการนำผลงานแต่ละช็อตที่ถ่ายทำไว้มาตัดต่อและเรียงลำดับกัน ดังนี้  

1 การจัดเตรียมภาพยนตร์ การเตรียมไฟล์ภาพยนตร์ที่รวบรวมไว้ หรือได้ถ่ายเก็บไว้เป็นซ็อตๆ มาประกอบกันเป็นเรื่องราวตามสตอรี่บอร์ด โดยจัดลำดับภาพให้เหมาะสม กับเนื้อหาและโครงเรื่องที่เราวางไว้ และเรียงลำดับตามเหตุการณ์ให้ตรงกับวันเวลา ขั้นตอนนี้เป็นการตัดต่ออย่างหยาบ ๆ โดยตัดหัวและท้ายของแต่ละซ็อตออกเพื่อให้การแสดงต่อเนื่องกัน ตัดการแสดงที่ซ้อนกันอยู่ออก

2 การตัดต่อภาพยนตร์ และแปลงไฟล์ เป็นการตัดต่อภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม รวมถึงใส่เทคนิคเพิ่มเสียง เอ็ฟเฟก ความคมชัด ความเด่นชัดเรื่องอักษร ตัวหนังสือ หลังจากนั้น ก็จะมีการนำไฟล์ต่างๆ มาแปลงไฟล์ออกมาเป็นในรูปแบบของวิดีโอ เทคนิคที่ใช้ในการตัดต่อเชื่อมระหว่างฉาก ใช้เทคนิค ดังนี้

- การตัด cut

- การเฟด fade

- การทำภาพจางซ้อน

- การกวาดภาพ

- ซ้อนภาพ

ขั้นที่ 4 การสะท้อนผลและการพัฒนา (A : Action)

นวัตกรรมได้ดำเนินการ ดังนี้

        จากการประเมินทักษะการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู และประเมินทักษะ ของนักเรียนนำมาอภิปรายร่วมกันถึงจุดเด่น จุดด้อย แนวทางการพัฒนาแก้ไข และปรับปรุง ในลำดับต่อไป  

การถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ได้ดำเนินการ ดังนี้

        เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำภาพยนตร์ ขั้นตอนนี้ก็คือการจัดทำโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ยูทูปต์ หรือเฟสบุ๊ค ฯลฯ ซึ่งถือว่าข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำติชมจากการที่ได้เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง social media เป็นการประเมินผลงานภาพยนตร์สั้นได้เป็นอย่างดี  

Responsive image
Responsive image
Responsive image

การนำไปใช้

ใช้กับใคร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน 27 คน

ที่ไหน : โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

อย่างไร : ครูได้จัดทำสื่อมัลติมีเดียเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนออนไลน์ และเอกสาร ประกอบการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อมัลติมีเดียดังกล่าว ทำแบบทดสอบ ทำใบงาน ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำและตัดต่อ และศึกษาเพิ่มจากช่องยูทูปต์ “ครูณัฐสอนสร้างสื่อ” นักเรียนสามารถศึกษาได้ทุกหัวข้อ บ่อยครั้งตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

1. ชุดสื่อประสม(Multimedia) เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น รหัสวิชา ว32281 รายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์(สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ.83.95/85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80.ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม(Multimedia) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักเรียน ด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น รหัสวิชา ว32281 รายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์(สาระเพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดสื่อประสม(Multimedia) เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น รหัสวิชา ว32281 รายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์(สาระเพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด การใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียน ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ช่วยแก้ปัญหาการ เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการสร้างและตัดต่อภาพยนตร์สูงขึ้น และนักเรียนยังสามารถนำทักษะทางด้านการตัดต่อภาพยนตร์ไปเข้าแข่งขันทางวิชาการในระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับ ม. 4 - 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาค ปีการศึกษา 2560- 2562 และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561-2562

คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ

“ความสุขและความสำเร็จของครู สร้างได้ทุกเวลาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน แต่ความสุขยิ่งกว่า คือการที่ได้รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี”

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 78153 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 16090 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นายธวัชชัย ทองฤทธิ์นุ่น

เป็นประโยชน์มากครับ

2022-10-05 16:08:03

นางสาวอลิษา ประทุมวัน

ขอชื่นชมเป็นแบบอย่างที่ดีมากค่ะ

2022-10-05 15:37:38

นางสาวขวัญฤทัย ยิ่งแก้ว

ประทับใจมากๆ ค่ะ เป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ

2022-09-28 08:41:24

กฤตภาส กัฐจน์ธาดา

ดีมากครับ

2022-09-03 17:04:15

นายอภิวัฒน์ วัชราพงษ์

ดีมากครับ

2022-08-14 15:32:49

นายปัณณทัต ภาคพิชัย

ดีมาก

2022-08-06 11:10:56

นางสาวจันทร์แรม บุญตือ

ดีเยี่ยมค่ะ

2022-07-16 22:20:27

นายธรณินทร์ มีพลงาม

ยอดเยี่ยมมากครับ

2022-06-22 08:31:04

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 14:43:54

นางสาวจินตภา นาพิมพ์

ดีมากค่ะ

2022-06-10 16:09:12