วันครู ปี 2565
Responsive image

รางวัลคุรุสภา ปี 2564

การเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเป็นผู้ที่จัดการเรียนรู้ จัดการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน

ประเภทครู

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

ประเภทผู้บริหารการศึกษา

ประเภทศึกษานิเทศน์