วันครู ปี 2565
Responsive image

พัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อครูสู่ศิษย์

ติดปีกความรู้และทักษะใหม่ๆ ของการเป็นครูและผู้บริหารยุคใหม่

หลักการและที่มา

คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติมอบคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 กำหนดประเด็น หรือหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2656 โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการจัดงานวันครูไปประกอบการพิจารณา ต่อมาคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มีมติกำหนดหัวข้อแก่นสาระ (Theme) งานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 คือ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” และเห็นชอบให้มีการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านการอบรมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับ หัวข้อแก่นสาระ (Theme) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานวันครู อันจะเป็นการเสริมสร้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีขวัญกำลังใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน ทางการศึกษาให้สมเกียรติของวิชาชีพ ภายใต้หน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหัวข้อแก่นสาระ (Theme) ของงานวันครู และแนวโน้มการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษากับบริบทสังคม ระดับชาติ และนานาชาติ

ระยะเวลาการพัฒนา:

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย:

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท (ไม่จำกัดจำนวน)

วัตถุประสงค์

 • 5.1

  เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565

 • 5.2

  เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565

คำชี้แจง

 • 1.

  ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาผ่าน www.วันครู.com หรือตามช่องทางที่กำหนด

 • 1.1

  ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก username ของระบบ trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/ko4XzSCpxzUs2e5a7

 • 1.2

  กรณีผู้ที่ยังไม่มี username ของระบบ Trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ได้

 • 1.2.1

  ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับ

 • 1.2.2

  หรือสมัครสมาชิกได้ที่ https://trainflix.com หากสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร

 • 2.

  ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตามขั้นตอนในข้อที่ 1 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565

 • 3.

  หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ประกอบไปด้วย 2 ตอน 9 หัวข้อ มีจำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้

 • ตอนที่ 1 ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล 19 ชม.

  ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้

  • 1.

   การสร้างและประยุกต์ใช้ metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วยโปรแกรม Spatial” (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential via (5 ชม.)

  • 2.

   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงและห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล (5 ชม.)

  • 3.

   การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (6 ชม.)

  • 4.

   ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล (3 ชม.) (6 ชม.)

  ตอนที่ 2 ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ 15 ชม.

  ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้

  • 1.

   เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ (3 ชม.)

  • 2.

   การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3 ชม.)

  • 3.

   การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF (3 ชม.)

  • 4.

   การจัดการความสุขในโรงเรียน (well-being at school) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA (3 ชม.)

  • 5.

   การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล (3 ชม.)

 • 4.

  หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพ คนไทยสู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 มี 2 ตอน 9 หัวข้อ จำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเลือกเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อยตอนละ 1 หัวข้อ และมีจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำ 17 ชั่วโมง (50%) จึงจะมีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ซึ่งเกียรติที่ออกให้จะนับจำนวนชั่วโมงที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหัวข้อแต่ไม่เกิน 34 ชั่วโมง

 • 5.

  ในแต่ละหัวข้อผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับชมวีดิทัศน์ (VDO) ร้อยละ 100 และทำกิจกรรมตอบคำถามท้ายบทเรียนโดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งกิจกรรมท้ายบทเรียนของแต่ละหัวข้อ เป็นแบบทดสอบ (ปรนัย) จำนวน 15 – 20 ข้อ และการสะท้อนคิดแบบเขียนตอบ จำนวน 1 ข้อ

 • 6.

  เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการตามข้อ 4 และ 5 เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องตอบแบบสอบถามก่อนจึงจะสามารถขอรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ตามช่องทางที่กำหนด

 • 7.

  ในกรณีที่มีปัญหาทางปฏิบัติให้เป็นอำนาจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินและให้ถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร