วันครู ปี 2565

การปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 เรื่อง
“พลังครูวิถีใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 294137 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 60187 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

ไกรสิทธิ์ ดิบรุณย์

เป็นประโยชน์มากครับ

2022-09-27 09:46:47

นางสาวขวัญฤทัย ยิ่งแก้ว

“พลังครูวิถีใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ

2022-09-26 11:20:12

นางสาวมยุรา บุตรสี

เป็นประโยชน์มากค่ะ

2022-09-25 17:23:14

นางสินีนาฏ ชาญธัญกรรม

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ

2022-09-25 12:27:05

นางสาวเกวลิน ณ นิมิตร

ดีมากค่ะ

2022-09-23 14:29:24

นุชฎา ย่อมเยาว์

ดีมากค่ะ

2022-09-22 15:52:30

ประณยา จันทร

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ

2022-09-17 16:14:20

นางสาวยุลาวรรณ วิ่งปัญญา

เป็นประโยชน์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูผู้ฟังค่ะ

2022-09-17 13:16:06

สายฝน ศรีแสง

ดีมากค่ะ

2022-09-16 22:31:30

นายเจนภพ อักคัง

ดี

2022-09-14 14:18:43