วันครู ปี 2565

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ”

นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

อายุ : 36 ปี

ประสบการณ์ทำงาน : 12 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

ผลงานวิจัย : การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป็นฐาน ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้นักเรียนเกิดสมรรถนะและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในฐานะพลโลกเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 63026 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 12998 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นายธรณินทร์ มีพลงาม

ยอดเยี่ยมมากครับ

2022-06-22 08:36:52

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 14:47:29

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม/พุ่มพวง

ดี

2022-06-02 10:42:40

นายชัชรินทร์ สุขปาน

ดีมากครับ

2022-06-02 09:25:15

อารยา ภาวงศ์

ดีมากค่ะ

2022-06-01 16:57:30

นางสาวกัญญารัตน์ มลิพันธ์

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 09:05:08

นางสาวพันธ์สุรีย์ จิตรหลัง

ดีเยี่ยม

2022-06-01 08:52:33

อัตสิริ ศรีวิราช

ยอดเยี่ยมมาก

2022-06-01 00:53:07

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

ผลงานวิจัยน่าสนใจและมีประโยชน์มากค่ะ

2022-05-31 23:31:22

นางสาวนางสาวนันทนา วงษ์มา

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-05-31 23:21:07