วันครู ปี 2565
Responsive image

ผลงานวิจัยคุรุสภา ปี 2564

คุรุสภาตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จึงจัดให้มีเวทีทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างทั่วถึงในวงกว้าง สามารถนำผลงานวิจัยไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ ให้มีความก้าวหน้า และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำเสนอในเวทีระดับอาเซียน