วันครู ปี 2565
Responsive image

รางวัลผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564

คุรุสภาดำเนินการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรจากคุรุสภา และมีการถอดบทเรียนความสำเร็จของผลงานนวัตกรรมต้นแบบเผยแพร่ไปยังสถานศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใน รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ด้านการจัดการเรียนรู้

ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

อื่น ๆ