วันครู ปี 2565

การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning) สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน : ความท้าทายที่มีคำตอบ”

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 252826 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 51626 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสาวอัจฉริยา ภู่เผือก

ได้รับความรู้และแนวคิดที่ดีค่ะ

2022-05-23 14:21:47

นายนาทพล ศรีบุรินทร์

ได้รับความรู้และแนวคิดที่ดี

2022-05-23 14:08:20

สุรชัย บุญเศษ

ได้ความรู้และแนวคิดดีๆครับ

2022-05-23 14:07:49

นางอัญชลี ผองแผ่น

ได้เรียนรู้แนวคิดที่ดี

2022-05-23 13:51:52

อนันต์ ศรีมุกข์

ได้รับความรู้ใหม่

2022-05-23 13:27:33

นางสาวสุวิชาดา แซ่แต้

ได้รับทราบแนวคิดที่ดี นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่ะ

2022-05-23 13:21:32

มยุรี เสืออบ

ได้เรียนรู้แนวคิดที่ดี สามารถนำไปปรับใช้เมื่ออยู่กับสังคมส่วนรวมได้ดี

2022-05-23 13:12:54

นางสาวนลินี ดอนจันดา

ได้รับทราบแนวคิดที่ดีค่ะ

2022-05-23 12:59:10

นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ประโคน

เปิดโลกดีค่ะ

2022-05-23 12:46:13

นางรุจาภา พรมภักดี

ชื่นชม

2022-05-23 12:33:42