วันครู ปี 2565

การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning) สำคัญอย่างไรต่อการสร้างความสำเร็จรอบด้านของผู้เรียน : ความท้าทายที่มีคำตอบ”

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 258379 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 52768 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นางสินีนาฏ ชาญธัญกรรม

เป็นประโยชน์ค่ะ

2022-09-27 10:26:16

นางสาวขวัญฤทัย ยิ่งแก้ว

การเสวนา เรื่อง “การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning) เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ

2022-09-26 11:24:46

นางสาวเกวลิน ณ นิมิตร

ดีมากค่ะ

2022-09-23 14:30:31

นางสาวกาญจนาสิริ ญาติสมบูรณ์

ดีมากค่ะ

2022-09-15 17:22:12

นายเจนภพ อักคัง

ดี

2022-09-14 14:20:05

นางสาวเยาวลักษณ์ อาภรศรี

ดีมาก

2022-09-13 23:34:26

ยลลดา ทำมาน

ดีมากค่ะ

2022-09-08 00:04:14

นางสาวกลิ่นหอม ตะนะคี

ดีมากค่ะ

2022-09-07 10:21:54

นุจรีย์ บุญหลิม

ดีมากค่ะ

2022-09-05 21:28:02

กฤตภาส กัฐจน์ธาดา

ดีมากครับ

2022-09-03 16:36:17