วันครู ปี 2565

นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา

ข้าราชการครูรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ "รางวัลพระพฤหัสบดี"
ประจำปี พ.ศ. 2564
ประเภทบุคคล (กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

นางปัทมา ภู่สวาสดิ์

ประวัติส่วนตัว

 • ชื่อ

  นายณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา

 • อายุ

  47 ปี

 • ตำแหน่ง:

  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

 • สถานที่ปฏิบัติงาน/ ชื่อสถานศึกษา :

  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน

 • สังกัด:

  สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 กระทรวงศึกษาธิการ

 • วุฒิการศึกษา:

  ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2

 • สถาบัน:

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัล

สรุปผลงานที่ 1 “สร้างนวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ”

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ที่ข้าพเจ้าจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัดสินใจที่จะมาสอบบรรจุที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในสมัยนั้นได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีอัตราการอ่านออกเขียนได้ ค่อนข้างน้อย รวมทั้งด้วยความแห้งแล้งกันดาร อีกทั้งปัญหาข้อพิพาทบริเวณแนวชายแดนอยู่เนืองๆ แต่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ข้าพเจ้าจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในช่วงแรกที่มาอยู่ที่อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ข้าพเจ้าทุ่มเทเวลากับการพัฒนานักเรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้เนื่องจากปัญหาที่กล่าวคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือความไม่รู้ ไม่เข้าใจในภาษาไทย เนื่องจากปกติเด็กๆส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถิ่น ซึ่งเรียกว่า “ภาษาเขมรถิ่นไทย” ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทำให้การเรียนรู้ในวิชาอื่นๆซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางจึงทำได้ไม่ดีนัก

ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพัฒนาผู้เรียนโดยการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะทางภาษา เช่น หนังสืออ่านประกอบ แบบฝึกหัด ชุดกิจกรรม บทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ โดยใช้งบประมาณของตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ ไปพร้อมๆกับที่ข้าพเจ้าก็เรียนรู้“ภาษาเขมรถิ่นไทย”เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารกับเด็กๆให้ดียิ่งขึ้น ในที่สุดนักเรียนก็สามารถอ่านออกเขียนได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงว่านักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่นๆและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

Responsive image

ภาพที่ 1 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาแก่ผู้เรียน

อีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจในการพัฒนาผู้เรียนคือ ข้าพเจ้าได้ตั้งใจฝึกฝนกิจกรรมนาฏศิลป์ ที่รับผิดชอบให้แก่นักเรียนทั้งนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ทั้งการแสดงละคร การรำ การระบำ การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยทุกวันหลังเลิกเรียน เวลา 14.00 – 17.00 น. และวันหยุดเสาร์–อาทิตย์ ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มศักยภาพ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสได้เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวปรากฏผลดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ปี 2554 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ปี 2556 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

- รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ กิจกรรมรำไทย นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ปี 2555 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ กรุงเทพฯ

- รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง“นาฏกรรมไทย ร้อง รำ ระบำ เต้น เล่นละคร : กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” ปีการศึกษา 2555

- รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง “นาฏบำบัด (Dance Movement Therapy) กิจกรรมพัฒนาความสามารถทางสังคมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” ปีการศึกษา 2556 ฯลฯ

Responsive image
Responsive image

ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลงานชนะเลิศการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง และรำไทย ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานีฯ

สรุปผลงานที่ 2 “สร้างสถานศึกษาให้พร้อม หลอมรวมใจเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่ 2”

อีกหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจ คือการพัฒนาสถานศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ซึ่งข้าพเจ้าได้ดำเนินการ ดังนี้

1. สร้างและพัฒนาอาคารเรียนและอาคารประกอบ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาสถานศึกษาด้วยการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการสืบค้น ประสานงาน และขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนๆ สื่อสารมวลชน บริษัท ห้างร้านในการระดมงบประมาณ ความช่วยเหลือ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพในด้านความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อสร้าง พัฒนาโรงเรียนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และมีบรรยากาศที่ดีในการเรียน การทำงาน มีความสะดวกสบายแก่นักเรียน เพื่อนครู บุคลากร ในการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพสูงสุด โดยมิหวังพึ่งเพียงงบประมาณจากรัฐบาลเท่านั้น

- ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ได้ดำเนินการร่วมกับคณะครู ชุมชน ในการร่วมบริจาคงบประมาณ และร่วมดำเนินการ ได้แก่ พัฒนาอาคารเรียนอนุบาล (ปูพื้นกระเบื้องช่วงหลังน้ำท่วม) สร้างอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จัดสร้างศาลาแหล่งเรียนรู้ และต่อเติมอาคารห้องประชุมโรงเรียน ฯลฯ

- ดำเนินการจัดหางบประมาณและประสานงานด้วยตนเอง ได้แก่ สร้างห้องส้วม 2 หลัง สร้างห้องสมุดโรงเรียน สร้างอาคารเรียน สร้างอาคารอเนกประสงค์ จัดซื้ออาคารเรือนไทยพยาบาล พัฒนา (รีโนเวท) ห้องน้ำ 1 หลัง ฯลฯ รายละเอียดดังนี้

ปี พ.ศ.2555 ได้พัฒนาส้วมโรงเรียน โดยการจัดทำโครงการของบประมาณในการสร้างส้วมจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยสืบค้น หาแบบแปลนและประสานงานกับผู้เขียนแบบซึ่งเป็นนายช่างอบต. ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยติดต่อกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต และได้รับงบมาจัดสร้าง 200,000 บาท

ปี พ.ศ.2556 การจัดสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน (ปัจจุบันเป็นห้องคอมพิวเตอร์) ข้าพเจ้าประสานขอให้ค่ายอาสาพัฒนาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสานทั้ง 12 สถาบัน มาจัดสร้างอาคารดังกล่าว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง จากค่ายอาสาพัฒนาฯ จำนวน 200,000 บาท

ปี พ.ศ.2556 การจัดสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน (ปัจจุบันเป็นห้องคอมพิวเตอร์) ข้าพเจ้าประสานขอให้ค่ายอาสาพัฒนาฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอีสานทั้ง 12 สถาบัน มาจัดสร้างอาคารดังกล่าว โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง จากค่ายอาสาพัฒนาฯ จำนวน 200,000 บาท

ปี พ.ศ.2557 จัดทำโครงการส้วมสุขสันต์ และส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จึงได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมาพัฒนาส้วมโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน HAS จำนวนเงิน 100,000 บาท

ปี พ.ศ.2558 ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนโดยจัดทำโครงการไปยังหลายหน่วยงานเพื่อให้ช่วยสร้างอาคารเรียนให้แก่นักเรียนในชนบท ได้รับความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียนและสร้างบ้านพักครูให้แก่พนักงานราชการ (นางอำนวย ชนะผล) จากมูลนิธิประเทศญี่ปุ่น ด้วยงบประมาณ 1,000,000 บาท

ปี พ.ศ.2558 ข้าพเจ้าได้ส่งผลงานของตนเองในด้านการพัฒนาการศึกษาเข้ารับการพิจารณา และ ได้รับรางวัลพิเศษจากโครงการมอบรางวัลแก่ “บุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาการศึกษา” รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 มอบเงินรางวัลรวม 250,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาตามที่ข้าพเจ้าต้องการ โดยข้าพเจ้า ได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อเรือนไทย เพื่อทำเป็นอาคารพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเลน

Responsive image

ภาพที่ 3 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดซื้อเรือนไทยพยาบาลให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเลน

ในปี 2561 ข้าพเจ้าได้จัดทำโครงการและประสานงานกับบริษัทเทพผดุงพร มะพร้าว จำกัด (ผู้ผลิต-กะทิชาวเกาะ) เพื่อขอรับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นอาคารที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ และได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

ในปี 2563 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดหางบประมาณในการปรับปรุงอาคารห้องน้ำ ห้องส้วมโรงเรียน ที่มีสภาพทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรและชุมชน มูลค่า 30,000 บาท

และปัจจุบันข้าพเจ้ากำลังดำเนินการจัดทำโครงการจัดสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านทุ่งเลน โดยขอความอนุเคราะห์งบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นที่มั่นคง และปลอดภัยให้แก่นักเรียน รวมทั้งระดมทุนในการซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่ชำรุดเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

2. สร้างบ้านพักครูให้แก่ครูจำนวน 2 แห่ง เพื่อให้ครูได้มีที่พักภายในโรงเรียนเพื่อเป็นสวัสดิการ แก่คุณครู นอกจากเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายคุณครูที่บรรจุใหม่แล้ว การที่มีที่พักในโรงเรียนจะทำให้ครูได้ใช้เวลาทุ่มเทในการสอนมากขึ้น รวมทั้งยังช่วยเป็นหูเป็นตาในการดูแลโรงเรียนอีกด้วย

- บ้านพักครูหลังที่ 1 พนักงานราชการ (นางอำนวย ชนะผล) จากการประสานงานและขอความอนุเคราะห์จากนายช่าง(เทศบาลตำบลขุนหาญ) ที่มาสร้างอาคารเรียนให้ โดยท่านได้อนุเคราะห์สร้างห้อง 1 ห้องสำหรับให้คุณครูได้พักอาศัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1,000,000 บาท

- บ้านพักครูหลังที่ 2 ครูผู้ช่วย (นางสาวพิมมณี กิ่งเพชรรัฐ) จัดหางบประมาณร่วมสมทบ จำนวน 30,000 บาทเพื่อสร้างบ้านพักให้ครอบครัวข้าราชการครูที่มาบรรจุใหม่ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่คุณครู

Responsive image

ภาพที่ 4 อาคารต่างๆที่ข้าพเจ้าจัดหางบประมาณ บริจาค เพื่อมาจัดสร้าง/ต่อเติมด้วยตนเอง

3. จัดหางบประมาณจ้างครูอัตราจ้าง ติดต่อประสานงานกับเพื่อนในสมัยเรียน เพื่อนทางสื่อสังคมออนไลน์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับเงินบริจาคของตนเอง เพื่อร่วมบริจาคเงินเพื่อจ้างครูอัตราจ้างจำนวน ๒ อัตรา เพื่อทดแทนกรณีโรงเรียนขาดแคลนครู

4. จัดหาทุนให้นักเรียนจากหลากหลายสถาบัน หน่วยงาน ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งในรูปแบบการส่งเรื่องขอทุนไปยังหลายหน่วยงาน การทำหนังสือ/โครงการเพื่อขอรับบริจาคทุนการศึกษามาให้นักเรียน / การติดต่อประสานงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อขอรับบริจาคทุนจากมูลนิธิทั้งในและต่างประเทศ เช่น เกาหลี จีน เพื่อมาบริจาคทุนให้นักเรียน /ประสานงานกับสำนักข่าวๆต่างๆเพื่อขอทุนการศึกษาให้ลูกนักเรียน/ ประสานงานมูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาครบทุกคน (ครบ 100 %) และนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนหลายคนได้ทุนช่วยเหลือมากกว่า 1 ครั้ง/ ปี อีกทั้งมีนักเรียน 2 ราย ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ได้แก่

- เด็กชายณัฐวัฒน์ ไทยคณา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับทุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดือนละ 2,000 บาท ปีละ 24,000 บาท (ได้รับจนกระทั่งอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์)

- เด็กชายธวัฒน์ บุญลอด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ รพ.จุฬาลงกรณ์ ภาคเรียนละ 5,000บาท ปีการศึกษาละ 10,000 บาท (ได้รับถึงปี 2567)

สรุปผลงานที่ 3 “สร้างและพัฒนาชุมชน เพื่อสาธารณะกุศล ตอบแทนคุณสู่สังคม”

ข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนครบ 100% โดยมีภารกิจหลักนอกเหนือจากงานทางวิชาการคือ การสำรวจความเดือดร้อน ความขาดแคลน และการต้องการความช่วยเหลือของนักเรียนและผู้ปกครองในชุมชน เพื่อข้าพเจ้าและโรงเรียนจะได้หาแนวทางการช่วยเหลือ นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ ซึ่งขาพเจ้าได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดหางบประมาณจัดสร้างบ้านให้นักเรียนและผู้ปกครองจำนวน 3 หลัง ให้แก่ 3 ครอบครัวในหมู่บ้านทุ่งเลน ดังนี้ ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 ข้าพเจ้าได้ระดมทุนจาก Facebook บริษัทห้างร้านผู้มีอุปการคุณ รวมทั้งสื่อสารมวลชน ในการจัดสร้างบ้านให้นักเรียน และผู้ปกครองยากจนในชุมชน ได้แก่ ครอบครัวของ ด.ญ.ประณีวัลย์ บุญลอด เด็กชายธวัฒน์ บุญลอดและคุณปู่ คุณย่า / ครอบครัวของ ด.ญ.ศิริโสภา ทิพนันท์ และคุณยายทวด / ครอบครัวของเด็กหญิงมีนา ปันปิน และคุณยาย นับถึงวันนี้สร้างบ้านสำเร็จแล้ว จำนวน 3 หลัง

Responsive image

ภาพที่ 5 ข้าพเจ้าเป็นผู้ดำเนินงานและประสานงานในการระดมทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ทุนการศึกษาและสร้างบ้านใหม่ให้แก่เด็กชายธวัฒน์ บุญลอด พี่สาวและครอบครัว โดยได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวนเงินกว่า 300,000 บาท ทำให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Responsive image
Responsive image
Responsive image

ภาพที่ 6 ข้าพเจ้าได้ติดต่อและประสานงานกับสื่อมวลชนในการให้ความช่วยเหลือสร้างบ้านให้ เด็กหญิงมีนา ปันปิน และคุณยายจนสำเร็จเป็นบ้านหลังที่ 3 ที่ข้าพเจ้าดำเนินการจัดสร้างในหมู่บ้านทุ่งเลน

2. จัดทำโครงการเพื่อจัดหาทุนสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้ คุณตาปิ่น บุญเติม อายุ 82 ปี และครอบครัวที่มีฐานะยากจนและมีอาการป่วย /พิการ เพื่อทดแทนห้องน้ำหลังเก่าที่ทรุดโทรมโดยได้รับ ความอนุเคราะห์งบประมาณช่วยเหลือจากเพื่อนๆ และพี่น้องในสื่อสังคมออนไลน์จนแล้วเสร็จด้วยงบประมาณกว่า 20,000 บาท

Responsive image

ภาพที่ 7 ข้าพเจ้าจัดทำโครงการเพื่อจัดหาทุนสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมให้ คุณตาปิ่น บุญเติมและครอบครัว

3. จัดหาทุนเพื่อช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองนักเรียน นายบุญสิ นิจรันท์ ซึ่งป่วยด้วยโรคไต ต้องฟอกไตอาทิตย์ละ 3 วัน ท่านมีฐานะยากจน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการพาผู้ป่วยเข้าติดต่อประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอรับงบประมาณช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟอกไต ปีละ 6,000 บาท และประสานผู้มีจิตศรัทธาบริจาคช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ป่วยเป็นประจำทุกเดือน เดือนละประมาณ 1,000-1,500 บาท และในปีการศึกษานี้ได้ระดมทุนจากเพื่อน พี่น้องที่รู้จักกันเพื่อช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟอกไตและรักษาร่างกายให้ปกติเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงหลานทั้งสองคนซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเลน ให้ได้ดียิ่งขึ้น

ผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น :

ผลของการดำเนินการดังกล่าวมาตลอดหลายสิบปี ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งผลดีแก่นักเรียน เพื่อนครู และชุมชนให้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ถือเป็นงานที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบมา โดยมีความหวังเพื่อให้โรงเรียนบ้านทุ่งเลน และชุมชนบ้านทุ่งเลน เป็นสถานที่บ่มเพาะคนดีสู่สังคมสืบต่อไป

คำคมที่ส่งต่อแรงบันดาลใจ

“เคล็ดลับสู่ความสุข คือการทำในสิ่งที่รัก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ คือการรักในสิ่งที่ทำ”

กลับไปยังนิทรรศการก่อนหน้า กลับไปหน้าหลักของนิทรรศการ ไปยังนิทรรศการถััดไป

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 65869 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 13488 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

นายธรณินทร์ มีพลงาม

ยอดเยี่ยมมากครับ

2022-06-22 10:00:54

นางสาวอัจฉรา จันทา

ดีมากค่ะ

2022-06-11 15:08:04

พระธีรศักดิ์ ธีรธมฺโม/พุ่มพวง

ดีมาก

2022-06-01 20:37:31

นางสาวทิพวรรณ ผ่านเมือง

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 12:46:41

นางสาวประภาพร กลิ่นบัว

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-06-01 11:12:33

ธนัชพร โพธิ์เอม

ดี

2022-06-01 08:50:15

นายนาทพล ศรีบุรินทร์

ชื่นชมครับ

2022-05-31 23:56:42

นายธนากร จันทพันธุ์

ยอดเยี่ยมมากครับ

2022-05-31 23:56:01

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

นวัตกรรมน่าสนใจ และมีประโยชน์ดีค่ะ

2022-05-31 23:43:57

นางสาวนางสาวนันทนา วงษ์มา

ยอดเยี่ยมมากค่ะ

2022-05-31 23:25:35