วันครู ปี 2564

คะแนนของนิทรรศการ

คะแนนถูกใจทั้งหมด 358373 คะแนน

จากผู้เข้าร่วมให้คะแนน 74890 ท่าน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการนี้

อภิรักษ์ ศรีวโรบล

เชื่อมั่นตัวเองมากขึ้น

2021-08-04 20:13:10

ดารุณี เครือหงษ์

เป็นแนวทางที่ดี

2021-08-02 17:20:57

นางสาวนางสาวเมธินี ลิละคร

ดีมากค่ะ

2021-08-01 18:38:25

นางสาวรวิสรา ปั้นประสงค์

ดีมากค่ะ

2021-08-01 10:20:32

นายชาติชาย สุคนธ์​ผ่อง

ครูไทยควรปรับตัวให้ทันกับความรู้ใหม่ของโลกเพื่ออนาคตการศึกษาไทย

2021-07-31 21:45:42

นางสาววัลลภา บุญซุ่นหลี

ดีมากค่ะ

2021-07-29 11:43:24

นางสาวนางสาวรัตน์เชาวดี ฟูธรรม

ได้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

2021-07-28 12:19:09

นิศานาถ นามหน่อ

ดีมากค่ะ

2021-07-27 01:01:52

นายรัฐศาสตร์ คุณสมบัติ

ดีมากครับ

2021-07-23 23:38:46

นางธัณย์จิรา ศุภรัตน์วรกิตติ

น่าสนใจให้ความร฿้ดีครูเราต้องช่วยกันและเปิดโอกาสให้เด็กรับการเรียนให้ครบและทั่วถึงจากกาารเรียนรู้

2021-07-23 15:09:57