วันครู ปี 2565
Responsive image

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564

การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีนวัตกรรมในการ จัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน