วันครู ปี 2565
Responsive image

รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2564

การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยในประจำการของสถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สอนภาษาไทยใน ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง